โครงการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
  Welcome, Guest to Monitoring Net | Date: 5/8/2563
 สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6833
หรือ 6835
โทรสาร 0-2265-6629
Email: mnet@onep.go.th
เว็บไซต์พัฒนาโดย กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบข้อมูลโดย กลุ่มงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


รายชื่อโครงการที่ส่งรายงาน Monitor ฉบับ ก.ค. -ธ.ค. 52 ล่าช้า โดย สผ. ได้รับหลังวันที่ 28 ก.พ.53 ซึ่ง สผ. จะติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไป

รายชื่อดังนี้

หมายเหตุ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามฯ ติดต่อ โทร 02-2656500 ต่อ 6828,6835

สรุปผลการประชุมหารือ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553

รายละเอียด
ผลการติดตามตรวจสอบโครงการรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐร่วมเอกชนที่ปฏิบัติตามมาตรการน้อยกว่า 70% ของมาตรการที่ต้องปฏิบัติ รายละเอียด...
ผลการติดตามตรวจสอบโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียด...
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รายละเอียด...
ผลการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทำเหมืองของโครงการเหมืองหินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาขาวหินใหญ่ จ.สระบุรี รายละเอียด...
แผนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี รายละเอียด...
สรุปมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียด...
มาตรการด้านเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียด...
ภัยอันตรายจากสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile Organic Compounds) และการจัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่เป็นตัวทำละลาย รายละเอียด...
คู่มือการใช้งานเวปไซต์ Download (.pdf 1.5 MB)
 
     

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบฯ

การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบฯ

การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบฯ

การอบรมครั้งที่ 3 วันที่ 17-19 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดกระบี่


ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบฯ

การอบรมครั้งที่ 4 วันที่ 28- 30 เม.ย.52 จังหวัดชลบุรี

 
 
แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง มิถุนายน พ.ศ. 50)

# ประเภทอุตสาหกรรมและพลังงาน Download
# ประเภทอุตสาหกรรมฯ ฉบับภาษาอังกฤษ Guideline English Version (Download)
# ประเภทคมนาคม Download
# ประเภทเหมืองแร่ โรงโม่และบดย่อยหิน Download
# ประเภทที่พักอาศัยและบริการชุมชน Download
# ประเภทที่พักอาศัยและบริการชุมชน แนวทางขั้นต่ำสำหรับโครงการไม่สามารถค้นหามาตรการฯ และได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนปี 2540 Download
 
 
รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนประเภทนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( Adobe Acrobat ) รายละเอียด...
มาตรฐานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียด...
กฏหมายสิ่งแวดล้อม รายละเอียด...
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ รายละเอียด...
กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียด...
วิธีการเก็บตัวอย่างมลพิษ รายละเอียด...
 

© 2003 Office of Natural Resource and Environment Policy and Planning Alright reserved.
หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเว็บไซต์   |   มาตรฐานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์นี้มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด Offshore Jones Act ท่าน