ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แก่ สสภ และทสจ

การอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่