โครงการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
  Welcome, Guest to Monitoring Net | Date: 6/7/2563
 สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6833
หรือ 6835
โทรสาร 0-2265-6629
Email: mnet@onep.go.th
เว็บไซต์พัฒนาโดย กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รับผิดชอบข้อมูลโดย กลุ่มงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ EIA Monitoring Awards 2008 รายละเอียด...
สัมมนาครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสถานภาพการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2551 รายละเอียด...
ความก้าวหน้าโครงการศึกษาสถานภาพการปนเปื้อนสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง รายละเอียด...
ผลการติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทำเหมืองของโครงการเหมืองหินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาขาวหินใหญ่ จ.สระบุรี รายละเอียด...
แผนดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 จังหวัดสระบุรี รายละเอียด...
สรุปมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายละเอียด...
มาตรการด้านเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียด...
ภัยอันตรายจากสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile Organic Compounds) และการจัดการกับสารประกอบอินทรีย์ระเหยที่เป็นตัวทำละลาย รายละเอียด...
คู่มือการใช้งานเวปไซต์ Download (.pdf 1.5 MB)

© 2003 Office of Natural Resource and Environment Policy and Planning Alright reserved.
หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเว็บไซต์   |   มาตรฐานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์นี้มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด Offshore Jones Act ท่าน