ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แก่ สสภ และทสจ

การอบรมครั้งที่ 2 วันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดขอนแก่น