โครงการเครือข่ายการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 
  Welcome, Guest to Monitoring Net | Date: 23/3/2566
 สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6833
หรือ 6835
โทรสาร 0-2265-6629
Email: mnet@onep.go.th
กลุ่มงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


สนธิ คชวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกชัย ภาระนันท์
หัวหน้าฝ่ายติดตามตรวจสอบ
กลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สุจิตรา อยู่ทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว.
สุคนธา เศรษฐ์วรกิจ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว.
พงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว.
รัตน เลี้ยงสกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 6ว.
กรุณา คงกล่ำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อมรรัตน์ วาริน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ณัฐชยาภรณ์ คุณพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จริยา อมรปิยะกฤษฐ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกายมาศ โพธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พรนภา ศิริมาตร์พรชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน© 2003 Office of Natural Resource and Environment Policy and Planning Alright reserved.
หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับเว็บไซต์   |   มาตรฐานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์นี้มีผู้เยี่ยมชมแล้วทั้งหมด Offshore Jones Act ท่าน